Rekrutacja otwarta! Zapisz się już teraz

Regulamin

1. Postanowienia ogólne

 1. Niepubliczny Żłobek MAŁE MISIE zwany dalej Żłobkiem, mieści się przy ulicy Antoniukowskiej 60, w lokalach 104-106 w Białymstoku, reprezentowany przez Swietłanę Fiedorczuk – Panią Dyrektor Żłobka.
 2. Żłobek został wpisany do REJESTRU ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH przez Prezydenta Miasta Białegostoku. Oznacza to, iż zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2014 roku o opiece nad dziećmi do lat 3 spełniamy wszelkie normy prawne, lokalowe i sanitarne. Nasz Żłobek spełnia podwyższone wymagania prawa budowlanego, powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, przepisów ochrony przeciwpożarowej i bhp dla żłobków i przedszkoli, a także podlega pod szereg kontroli państwowych.
 3. Żłobek sprawuje funkcję opiekuńczo- wychowawczą nad dziećmi w wieku od 1 roku do 3 lat.
 4. Żłobek zapewnia profesjonalną opiekę, zabawy stymulujące rozwój psychoruchowy dziecka, dostosowane do wieku i możliwości zajęcia edukacyjne, plastyczne, ruchowe, taneczne, twórcze i tematyczne oraz szerokie zaplecze literatury dziecięcej.
 5. Żłobek funkcjonuje cały rok kalendarzowy, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, 2-tygodniowej przerwy wakacyjnej,1- tygodniowej przerwy zimowej oraz przerwy remontowo-konserwacyjnej- jeśli jest potrzebna. Dni wolne na przyszły rok żłobkowy ogłaszane są na tablicy informacyjnej znajdującej się w Żłobku 1 września każdego roku.
 6. Żłobek jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-16:30.
 7. Usługi świadczone przez MAŁE MISIE są odpłatne.
 8. Przy zapisach dziecka do Żłobka Rodzic/Opiekun zobowiązany jest do uiszczenia opłaty rejestracyjnej w wysokości 600 zł. Opłata ta jest bezzwrotna i zapewnia rezerwację miejsca oraz doposażenie Żłobka względem potrzeb m.in.: zakup zabawek, pomocy dydaktycznych, artykułów papierniczych.
 9. Czesne płatne jest do 5 dnia każdego miesiąca na rachunek firmowy Żłobka MAŁE MISIE.
 10. Opłaty należy wpłacać na rachunek bankowy Niepublicznego Żłobka MAŁE MISIE Swietłana Fiedorczuk :
  • czesne- w tytule należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który wnoszona jest opłata
  • Nr konta bankowego : 80 1020 1332 0000 1302 0854 6345
 11. W sytuacji, kiedy niemożliwe jest uiszczenie opłaty miesięcznej w wyznaczonym terminie Rodzic/Opiekun zobowiązany jest do powiadomienia kierownika placówki o zaistniałej sytuacji i wspólnym ustaleniu rozwiązania.
 12. Czesne w miesiącach, w których planowana jest przerwa wakacyjna, świąteczna lub przeprowadzane są prace remontowo-konserwatorskie nie ulega pomniejszeniu.
 13. Czesne nie podlega zwrotowi i pobierane jest w nie mniej niż 80 % wysokości opłaty stałej także w sytuacji wystąpienia „siły wyższej”, oraz w wyniku działań Organów Państwowych, które mogą nałożyć nakaz zawieszenia działalności Placówki, a także z powodu wystąpienia: klęski żywiołowej, stanu wojennego, epidemii, pandemii, kwarantanny, chorób zakaźnych, huraganu, powodzi, pożaru, trzęsienia ziemi.
 14. Rodzice/Opiekunowie są zobowiązani do przyprowadzania oraz odbierania dzieci w wyznaczonych godzinach.
  W przypadku, kiedy dziecko będzie odbierane przez inne pełnoletnie osoby, należy złożyć stosowne oświadczenie z danymi osoby upoważnionej.
 15. Osobom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą oddawane.
 16. Nieodebranie dziecka w godzinach pracy Żłobka skutkuje pobieraniem dodatkowej opłaty w wysokości 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w Żłobku.
 17. Podpisanie umowy ze Żłobkiem jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz Cennika.
 18. Nieobecność dziecka w Żłobku nie zwalnia od obowiązku uiszczania stałej opłaty miesięcznej, która jest gwarancją zachowania miejsca.
 19. Po zgłoszeniu nieobecności dziecka najpóźniej do godziny 16:00 dnia poprzedniego na nr żłobkowy, nie zostanie naliczona opłata za wyżywienie.
 20. W sytuacji, gdy Rodzice zalegają z płatnościami za Żłobek, Dyrektor Żłobka ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem 31 dni – okresu wypowiedzenia oraz wystawić wezwanie do zapłaty za cały zaległy okres wraz z odsetkami ustawowymi, w wyznaczonym 1-mesięcznym terminem płatności.

2. Obowiązki Żłobka

 1. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oferujemy profesjonalną opiekę, sprawowaną przez wykwalifikowane i doświadczone opiekunki, posiadające wykształcenie pedagogiczne, medyczne lub ukończony kurs opiekunki dziecięcej.
 2. Dzieci przebywają pod opieką wykwalifikowanej kadry, która jest przepełniona cierpliwością i pozytywnie nastawiona do swojej pracy z dziećmi. W ramach opłaconego abonamentu Żłobek zobowiązuje się do zapewnienia przyborów higienicznych (z wyjątkiem pampersów i chusteczek nawilżanych) oraz pomocy dydaktycznych.
 3. Do obowiązków pracowników należy dbałość o bezpieczeństwo, dobre samopoczucie, higienę oraz prawidłowy rozwój dzieci.
 4. W cenie czesnego, w miarę możliwości dzieci będą brały udział w:
  • codziennej gimnastyce ogólnorozwojowej
  • zajęciach edukacyjnych
  • zabawach rytmiczno-muzycznych ze śpiewem i wierszykami
  • rytmice
  • zabawach na świeżym powietrzu w pogodne dni
  • zajęciach rozwijających motorykę małą i dużą
  • zabawach manipulacyjnych, konstrukcyjnych, plastycznych
  • czytaniu bajek, oglądaniu książeczek
  • nauce higieny, kultury osobistej, stopniowym usamodzielnianiu się np. podczas jedzenia
  • zajęciach relaksacyjnych, masażykach, słuchaniu muzyki dziecięcej i poważnej
  • zabawach dowolnych.
 5. W ramach opłaconego abonamentu Żłobek zobowiązuje się do zapewnienia przyborów higienicznych (z wyjątkiem pieluszek i chusteczek nawilżanych).
 6. Rodzice/Opiekunowie zostaną natychmiast powiadomieni o fakcie pogorszenia stanu zdrowia dziecka podczas jego pobytu w Żłobku i mają obowiązek odebrać chore dziecko z placówki w ciągu 90 minut.
 7. W celu ochrony pozostałych podopiecznych personel może odmówić przyjęcia dziecka, które ma wyraźne objawy choroby.
 8. Personel Żłobka nie jest upoważniony do podawania dzieciom lekarstw.
 9. Żłobek zapewnia wyżywienie dzieciom. Posiłki dowożone są przez sprawdzoną firmę cateringową.
 10. Nie ma możliwości samodzielnego przynoszenia posiłków do placówki oraz zabierania posiłków na wynos.
 11. Żłobek zobowiązuje się do utrzymania czystości i higieny we wszystkich pomieszczeniach, w których przebywają dzieci.
 12. Żłobek zapewnia miejsce dla każdego dziecka na rzeczy osobiste (pampersy, smoczki, pościel, ubranka na zmianę).

3. Obowiązki Rodzica/Opiekuna

 1. Warunkiem zapisania oraz pobytu dziecka w Żłobku jest złożenie karty zgłoszeniowej dziecka, karty informacyjnej dziecka, uiszczenie opłaty wpisowej, podpisanie umowy oraz regularne opłacanie czesnego.
 2. Rezerwacji miejsca w Żłobku dokonać można poprzez wpłacenie opłaty wpisowej, w dniu podpisania umowy, do rąk Dyrektora Żłobka. W innym przypadku rezerwacja miejsca oraz umowa wygasa, a wolne miejsce proponowane jest następnym, zainteresowanym Rodzicom/Opiekunom.
 3. Rodzic/Opiekun jest zobowiązany do zapewnienia dziecku podpisanej wyprawki, która obejmuje:
  • podpisany komplet pościeli (poszewki oraz wypełnienie, prześcieradło, poduszka i kołdra) w rozm. 60 x 120, podpisany worek na pościel
  • dwa komplety podpisanych ubrań na zmianę
  • pieluszki jednorazowe
  • chusteczki nawilżane
  • kapcie lub skarpetki antypoślizgowe
  • worek na buty
  • ulubiony kubek niekapek lub butelkę do picia,
  • smoczek- jeśli dziecko używa
  • krem lub puder, i tłusty krem do twarzy lub krem z filtrem UV –w zależności od pory roku- jeśli dziecko używa.
 4. Adaptacja Dziecka odbywa się bez Rodziców. Regulacja ta jest podyktowana dobrem dziecka, ułatwia mu bowiem wyrobienie sobie odpowiedniej rutyny. Tym samym nie rozprasza to uwagi innych podopiecznych.
 5. Rodzic/Opiekun ma obowiązek powiadomić personel Żłobka o każdej nieobecności dziecka.
 6. Rodzic/Opiekun jest zobowiązany przyprowadzać zdrowe dziecko oraz ma obowiązek informowania Personel Żłobka o stanie zdrowia w momencie przyprowadzenia go do Żłobka.
 7. Dziecko chore lub podejrzane o chorobę nie zostanie przyjęte, żeby nie stwarzać zagrożenia rozprzestrzeniania się choroby.
 8. Rodzic/Opiekun po przebytej chorobie dziecka ma obowiązek dostarczyć zaświadczenie od lekarza pediatry o stanie zdrowia dziecka.
 9. O rezygnacji z uczęszczania Dziecka do Żłobka, Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są poinformować na piśmie Dyrektora Żłobka z 2-miesięcznym wyprzedzeniem.
 10. W przypadku wystąpienia ” siły wyższej” okres wypowiedzenia to 3 miesiące.
 11. Zaprzestanie naliczania opłaty za opiekę następuje z końcem miesiąca, w którym mija okres wypowiedzenia.
 12. W przypadku zmiany adresu zamieszkania lub nr telefonu Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Żłobek.

4. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach, których niniejszy Regulamin nie reguluje, obowiązują indywidualne ustalenia między Żłobkiem a Rodzicem/Opiekunem.
 2. Rodzice/Opiekunowie będą informowani o ewentualnych zmianach w regulaminie oraz cenniku poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie, a także podczas rozmów z Rodzicami, przekazanie Aneksów do Umowy.
 3. Rodzice/Opiekunowie mają prawo wyrazić zgodę na publikację zdjęć z udziałem swojego dziecka na stronie internetowej.
 4. Żłobek  nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i rzeczy wartościowe przynoszone przez dziecko z domu do Żłobka.

Regulamin obowiązuje od dnia: 02.01.2024

Dyrektor Żłobka mgr Swietłana Fiedorczuk